Panitikan ng Pilipinas

Balik Tanaw sa Nakaraan

Ihanda ang inyong sarili! Sa ilang saglit, babalikan ninyo ang nakaraan. Sa inyong paglalakbay kailangan ninyong huminto sa bawat yugto ng kasaysayan at bawat yugto ng panitikang Pilipino. Siguraduhing handa kayo at dala-dala ninyo ang inyong mga kagamitan tulad ng kamera, sulatang papel, pluma o panulat o iba pang mga kagamitan na inyong kakailanganin sa inyong paglalakbay upang hindi kayo mahuhuli sa mga pangyayari.
Paano ba ninyo mabalikan ang nakaraan kung nandito na kayo sa kasalukuyan? Meron bang sasakyan maghahatid sa inyo pabalik sa nakaraan?Sa tingin ninyo meron ba kayong mahahanap? Para mabalikan ninyo ang nakaraan, kailangan ninyong humanap ng masasakyang magagamit sa inyong paglalakbay. Naalala ba ninyo ang "time machine" ni Doraemon? Kung naalala ninyo, kailangan ninyong puntahan si Doraemon upang magamit ang kanyang "time machine" sa inyong paglalakbay. 
Sa inyong paglalakbay, kailangan ninyong isama si Dora. Sapagkat sa loob ng kanyang "backpack" maraming mga kagamitan na nandoon na kailangan ninyo sa inyong paglalakbay. Lalong-lalo na ang "Mapa" ni Dora para hindi kayo maligaw.
Sa bawat yugto, kinakailangan ninyong magdiskubre at mag-ipon ng mga kaalaman o impormasyon upang kayo'y makapunta sa susunod na mga yugto. Ang inyong baon na kaalaman ay magsisilbing gabay o gasolina para makapunta sa iba't ibang yugto hanggang kayo ay makakabalik sa kasalukuyan.
Huwag ninyong hahayaang masayang ang inyong pinagpaguran sa inyong paglalakbay. Huwag hayaang maagaw ni "Swiper" ang mga kaalamang inyong nakuha. Dapat ninyo itong protektahan para hindi niya maagaw. Kapag siya ay dumating, huwag ninyong kalimutang sabihin ang katagang "|Wag Swiper Wag" .Kailangan ninyong gamitin ang inyong kaalaman at ibahagi sa iba upang kayo'y maging huwaran sa mga kabataan at sa mga susunod pang henerasyon.
Sa webquest na ito, kayo ay magsasaliksik ng iba't ibang yugto ng panitikan at alamin ang mga mahahalagang pangyayari dito, mga akdang pampanitikan na umusbong sa bawat panahon at mga tanyag na manunulat. Sa inyong paglalakbay kayo ay gagawa ng banghay ng mga pangyayari, brochure, pagsulat ng iba't ibang akdang pampanitikan at iba pa. Sa pagtatapos ng webquest na ito, matutunan ninyong sumulat ng iba't ibang mga akdang pampanitikan at nalalaman ninyo  ang iba't ibang yugto at mga pangyayari dito.

Mga Gawain

Sa loob ng 12 araw kayo ay magsasaliksik o magbalik tanaw sa nakaraan. Balikan ninyo ang iba't ibang yugto ng Panitikang Pilipino. Ang inyong layunin ay magkalap ng mga impormasyon, at alamin ang iba't ibang nangyari sa bawat yugto ng panitikan. Alamin ninyo ang mga mahahalagang akdang pampanitikan at ang mga sikat na may akda nito.

I. Ang Panitikang Pilipino bago dumating ang mga Kastila (bago mag ika-16 siglo). Kayo ay magbabasa ng aklat o magsaliksik sa Panitikang Pilipino bago dumating ang mga kastila at bisitahin ang opisyal na website para makuha pa ang ibang mga impormasyon. Huwag ninyong kalimutang gumawa ng sanaysay tungkol sa yugtong ito.

II. Ang Panitikang Pilipino sa Panahon ng mga Kastila (1565-1898). Kayo rin ay magsasaliksik at magbabasa tungkol sa mga nangyari sa panahong ito at alamin ang estilo ng pagsulat sa Panahong ito. Bisitahin ang opisyal na website para makakalap pa ng karagdagang impormasyon. Pagkatapos nito huwag kalimutang gumawa ng brochure tungkol sa yugtong ito.

III. Ang Panitikan sa Panahon ng Propaganda at Himagsikan (1872-1898). Kayo ang magbabasa at magsaliksik ng mga sikat na manunulat sa panahong ito at ang kanilang mga palayaw na ginagamit. Pagkatapos ninyong alamin ang buhay ng iba't ibang manunulat, gagawa kayo ng talaan ng mga manunulat, kanilang naging palayaw at kanilang mga akda.

IV. Ang Panitikan sa Rehimeng Amerikano (1899-1941). Sa yugto na ito kayo ay magsasaliksik at magbasa tungkol sa estilo ng pamumuhay ng mga Pilipino, Estilo ng pagsulat ng iba't ibang manunulat at kanilang mga akda. Sa pagtatapos ninyo sa yugtong ito huwag kaligtaang gumawa ng isang awit tungkol sa mga nangyari sa yugtong ito.

V. Ang Panitikan sa Panahon ng Hapon (1942-1945). Sa yugtong ito kayo ay magsasaliksik tungkol sa mga akdang impluwensya ng mga Hapon. Kung ano ang umusbong na akdang pampanitikan sa Panahong ito. Huwag kalimutang gumawa ng isang tula o maaring tulang haiku na impluwensya sa atin ng mga hapon.

VI. Ang Panitikan sa Makabagong Panahon hanggang sa Kasalukuyan. Sa yugtong ito, kayo ay magsasaliksik o maghanap ng impormasyon sa mga nagyayari sa yugtong ito, kung sino ang umusbong na mga manunulat at kanilang mga akda, umusbong na mga grupo at umusbong na mga akda at iba pa. Sa pagtatapos ng inyong paghahanap ng mga imporamasyon. Huwag kaligtaang gumawa ng balita at gagawa kayo ng slides/video tungkol sa mga nangyari sa yugtong ito.

Proseso

Sa loob ng 12 araw kailangan ninyong makabalik sa kasalukuyan, dala ang baol ng kaalaman. Sapagkat kung kayo ay mahuhuli at hindi makakabalik sa loob ng 12 araw, kayo ay maiiwan at hindi makakabalik kailan pa man.

Kayo ay magmadali at huwag sayangin ang inyong panahon.Sa pagbabalik ninyo may nakahandang si Doraemon na kailangan ninyong masagot.

I. Sa una at pangalawang araw, sulitin ninyo ang pagkakataong maglibot at masdiskubre sa Panitikan ng Pilipinas bago dumating ang mga Kastila. Suriin ninyo ang estilo ng pagsulat ng ating mga ninuno. Magtanong kayo sa ating mga ninuno, upang masagot ang inyong mga katanungan at matutulungan kayong gumawa ng sanaysay.

II. Sa pangatlo at ikaapat na araw ng inyong paglalakbay, kaibiganin ninyo ang mga Kastila upang kayo'y matulungan sa paggawa ng inyong mga gawain na nakaatas. Magpatulong kayo sa kanila kung paano gumawa ng brochure at tanungin ang mga pangyayari sa panahong ito.

III. Sa panglima at pang-anim na araw, makipagkita kayo sa  mga propagandistang at mga naghihimagsik na mga Pilipino. Sa yugtong ito hanapin ninyo ang ating pambansang bayani at ibang mga mga bayani o manunulat upang maturuan kayong gumawa ng talaan ng mga manunulat at itanong sa kanila kung ano ang kanilang naging palayaw at ang kanilang naging akda.

IV. Sa pangpito at pangwalong araw, kailangan ninyong pumasok sa paaralan na itinatag ng mga Amerikano. Mag-aral kayo tungkol sa mga akdang pampanitikan, at sikat na mga manunulat sa panahong ito. Magpaturo rin kung paano gumawa ng maayos na kanta o awit at magpaturo kung paano kantahin ito.

V. Sa pangsiyam at pansampung araw, kailangan ninyong makipagkita sa mga Hapones. Pwede rin kayong sumama sa paglilibing ng mga kayamanan ng mga hapon, at tandaan ninyo kung saan ibinaon ang mga kayamanan upang sa inyong pagbabalik madali ninyo itong mahukay. Huwag ninyong kalimutang magpaturo sa kanila ng tula o ang tulang haiku, para makabuo rin kayo ng inyong sariling tula.

VI. Sa panglabing-isa at panlabindalawa, kailangan ninyong magbiyahe patungo sa Makabagong Panahon. Alamin ang mga nangyayari sa panahong ito, alamin din ang mga akda at mga manunulat na sumikat sa nasabing panahon. Sa pagtatapos ninyo sa inyong paglalakbay, huwag kalimutang gumawa ng slides o presentasyon sa mga nagyayari sa panahong ito, hindi na mahirap na gumawa ng slides sapagkat sa panahong umuusbong na ang teknolohiya. 

Tingnan ninyo ang mga URL sa ibaba para sa pagkuha ng mga imporamasyon tungkol sa iba't ibang yugto ng Panitikang Pilipino.

Rubric

# Baguhan ( 7 puntos) Umuunlad (12 puntos) Magaling (18 puntos) Kapuri-puri (25 puntos) Score
Komposisyon/Sariling Komposisyon Simple, maaari pang paunlarin at palawakin. Uumunlad at nagiging may katanggap-tangap. Pero hindi pa maayos ang istruktura ng at paggamit ng gramatika. Ang komposisyon ay kaaya-aya. Ang gramatika at istruktura ay maayos. Ang komposisyon ay kaaya-aya at katanggap-tangaap. Ang Gramatika, komposisyon at iba pa ay maayos na maayos.  
Presentasyon May kalituhan ang presentasyon. Hindi gaanong maayos ang presentasyon. Maayos ang presentasyon. Maayos na maayos ang presentasyon.  
Kaayusan sa Paglikha Hindi naging malinaw at maayos ang pagkakalikha, kailangan ng malaking kaunlaran. Hindi gaanong malinaw at maayos ang pagkakalikha, nangangailangan pa ito ng pagpapaunlad. Maayos at malinaw ang pagkakalikha. Maayos na maayos at malinaw na malinaw ang pagkakalikha.  
Pagpaplano sa paggawa ng mga gawain na iniatas ng guro Walang pagplaplanong ginawa. Hindi masyadong maayos ang pagkakaplano. Maayos ang pagkaplano sa mga gawain. Planadong-planado ang mga gawain. At napatunayan ito sa resulta ng mga nagawa.  

Total Score

 
 
 

Konklusyon:

Sa webquest na ito, nalaman ninyo ang iba't ibang yugto ng Panitikang Pilipino. Nabibigyan kayo ng ideya o impormasyon tungkol sa mga nagyayari, mga akdang pampanitikan at may akda sa bawat panahon.

Ang Webquest na ito ay tumulong upang madagdagan o mapalawak ang kaalaman ng mga mag-aaral tungkol sa Panitikan ng bansang Plilipinas.

Pagkatapos ng pag-aaral o gawaing ito, maaring mailahad ng bawat mag-aaral kung ano ang kanilang mga natutunan o naging karanasan sa pagbabalik tanaw sa nakaraan.